Windows 11 Pro ve Home stoklarımızda sizleri bekliyor.

Search

Tanımlar

İş bu kvkk aydınlatma metninde geçen;

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişilere ilişkin her türlü bilgiyi,

Kişisel Verilerin Korunması Kanını (KVKK): 7 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazete‘de yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu‘nu,

Lisans Paketi: Yunus Emre Mah. 565 Sk. No:54 D:5 Sultangazi/İSTANBUL

Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına Kişisel Verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,

Veri Sorumlusu: Kişisel Verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi,

ifade eder.

Veri Sorumlusu

KVKK uyarına muhatap, üye, bağışçı, bursiyer, stajyer, tedarikçi, ziyaretçi, hibe alan, ödül alan, desteklenen, fark yaratan, yarışmacı, program ortağı ve çalışanı sıfatıyla paylaştığınız kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak belirlenen LİSANS PAKETİ tüzel kişiliği tarafından belirtilen kapsamda değerlendirilecektir.

Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

KVKK’nın 4., 5. Ve 6,. Maddeleri uyarınca kişisel verileriniz;

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun
 • Doğru ve gerektiğinde günce
 • Belirli, açık ve meşru amaçlar için,
 • İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü
 • İlgili mevzuatta ön görülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme

Kurallarına uygun bir şekilde LİSANS PAKETİ‘nin aşağıda yer alan faaliyetleri olacak şekilde işlenecektir.

İş bu kapsamda işlenen kişisel veriler ilgili mevzuat gereği 5 yıl saklanır ve taraflardan birinin bu 5 yıllık süre içinde herhangi bir dava açmaması halinde 5 yılın dolumuna müteakip 90 gün içinde imha eder.

LİSANS PAKETİ’nin Faaliyetleri;

 • Dijital Lisans Sağlayıcısı
 • Yazılım ve İşletim Sistemi Satışı
 • Yazılım ve Program Faaliyetlerini Yürütmek

Kişisel Verilerin Aktarımı

KVKK’nın 8. ve 9. Maddeleri uyarınca kişisel verileriniz yukarıda sayılan amaçlar dahilinde, LİSANS PAKETİ‘nin faaliyetlerinin sürdürülebilmesi için kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde gerekli görülen üçüncü kişilere (program ortağı, işbirliği yapılan kurum, tedarikçi, bağışçı, yöneticiler, hukuken yetkili kamu kurumu ve kuruluşları, hukuken yetkili özel hukuk kişileri) aktarılabilecektir.

Kişisel Verilerin Toplanma Yönetimi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, LİSAN PAKETİ tarafından;

 • Web site kayıt ve başvuru formları
 • Web site iletişim formları
 • Web site e-bülten kayıt formları
 • Web site destek formları
 • Web site e-ticaret alan ve formları

gibi kanallarla ve farklı hukuki sebeplere dayanarak LİSANS PAKETİ‘nin faaliyetlerini sürdürebilmesi için KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak, KVKK’nın 5. Ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında iş bu aydınlatma metninde belirtilen amaçlarla da toplanabilmekte, işlenebilmek ve aktarılabilmektedir.

Kişisel Veri Sahibini Hakları

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK 7. maddede ön görülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • (5.) ve (6.) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

Yukarıda belirtilen 9 maddelik haklarınız ile ilgili LİSANS PAKETİ‘ne destek sistemi üzerinden başvurmanız halinde, talebinizin niteliğine göre en geç 15 (ON BEŞ) iş günü içerisinde yanıt verilecektir.

başa dön
Ürün sepetinize eklendi